Bản đồ thời Áp-ra-ham

Bản đồ thời Áp-ra-ham

Bản đồ thời Áp-ra-ham

 

GHI CHÚ:

  1. Con gái họ Hếch (đề cập trong Sáng. 27:46).